ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen/offertes, koopovereenkomsten en opdrachten, met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de voorwaarden van anderen – in het bijzonder die van afnemers of opdrachtgevers – tenzij schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

ARTIKEL 2. RECHTS- EN FORUMKEUZE
1. De toepasselijkheid van deze voorwaarden houdt een rechtskeuze voor Nederlands recht in. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (Trb. 1986,61) is uitgesloten
2. Als forum wordt de Nederlandse rechter gekozen. Alle uit enige rechtsverhouding tussen ons en enige wederpartij voortvloeiende geschillen dien derhalve te worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse recht.
3. Wij blijven in ieder geval bevoegd de wederpartij te dagen voor de wettelijk bevoegde rechter.

Artikel 3. VERKLARINGEN / OFFERTE
1. Elke verklaring, mededeling of toezegging heeft tussen partijen slechts rechtskracht voor zover deze schriftelijk is gedaan of bevestigd.
2. Dit geldt in het bijzonder voor aanbiedingen/offertes. Deze zijn vrijblijvend en binden ons pas na onze schriftelijk orderbevestiging.

ARTIKEL 4. PRIJZEN
1. Prijzen, voorkomend in prijscouranten, advertenties, brieven, folders, website e.d. zijn, tenzij daarin anders is gesteld exclusief BTW
2. Wij behouden ons het recht voor om, indien de kostprijs stijgt door verhoging van: materiaalkosten, lonen, vrachtkosten, premies, belastingen, invoerrechten, wisselkoersen of andere kostprijs bepalende factoren, die stijging de wederpartij in rekening te brengen.
3. Indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 10% van de overeengekomen prijs, heeft de wederpartij gedurende 14 dagen nadat hij van die prijsverhoging in kennis is gesteld de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden.
4. De wederpartij is in dat geval niettemin gehouden alle door ons tot het moment van ontbinding reeds gemaakte kosten te vergoeden.

ARTIKEL 5. LEVERING
1. Tenzij daaromtrent anders is overeengekomen, vindt levering plaats af bedrijf. De zaken reizen derhalve voor rekening en risico van de wederpartij
2. Wij behouden ons het recht voor in gedeelten te leveren.
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opgegeven levertijd geen fatale termijn. Zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling heeft de wederpartij derhalve bij niet-tijdige levering geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de gesloten overeenkomst.
4. Wij zijn gerechtigd uitvoering van een order op te schorten en eventuele verdere leveringen te weigeren, indien en voor zover de wederpartij met de betaling van zijn schuld aan ons nalatig is, of indien de vrees bestaat dat hij niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal voldoen. Een en ander onverminderd ons recht nakoming te vorderen of onze aanspraak op volledige vergoeding van kosten en schade.
5. Wij zijn te allen tijde gerechtig de overeenkomst zinder rechterlijke tussenkomst te ontbinden ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt aangevraagd of kennelijk buiten staat raakt zijn verplichtingen na te komen.

ARTIKEL 6. RECLAME
1. De wederpartij is verplicht geleverde zaken direct na ontvangst te controleren. Reclames dienen uiterlijk binnen 8 dagen per aangetekende brief aan ons kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de wederpartij geenberoep meer kan doen op gebreken in het geleverde. Reclames zullen nimmer kunnen leiden tot restitutie van een hoger bedrag dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
2. Retourzending van het geleverde dient niet dan op door ons te bepalen wijze plaats te vinden. Vindt retourzending in afwijking van onze aanwijzingen plaats, dan geschiedt zulks voor rekening en risico van de wederpartij. Mocht door ons in dat geval worden overeengekomen tot in ontvangst nemen van de retour zending, zo zal deze voor rekening en risico van de wederpartij worden gehouden.
3. Reclames geven geen recht tot opschorting van de betaling van de overeengekomen prijs.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geven wij voor de door ons geleverde zaken slechts garantie indien en voor zover door onze leveranciers garantie wordt gegeven en zijn wij met name niet tot vrijwaring gehouden wegen verborgen gebreken waarvan wij onkundig waren

 

ARTIKEL7. AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor door wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van 2500,00 euro
3. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de overschrijding van leveringstermijn.
4. Wij zijn niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht en ons derhalve niet kan worden toegerekend
5. Deze beperkingen gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 8. OVERMACHT (niet toerekenbare tekortkoming)
1. Tijdens overmacht worden onze verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin nakoming van de verplichtingen door overmacht niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomt zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldoen, of slecht gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen zijn wij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk overeenkomt.
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en dien niet aan ins zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen; transport- en fabricage storingen, stakingen, oorlogsomstandigheden, onrusten, in- en uitvoerverboden en personeelstekort, één en ander zowel indien deze voorkomen bij ons als bij onze toeleveranciers
4. Wij hebben eveneens het recht ons op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die nakoming van de verbintenis verhinderd intreedt nadat wij aan onze verplichtingen hadden moeten voldoen.

ARTIKEL 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De eigendom van de door ons geleverde zaken gaat pas dan op de wederpartij over, als hij heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons wegens geleverde zaken, verrichte diensten of zijn tekortschieten in de nakoming van daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten
2. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, is echter wel gerechtigd om deze in het kader van zijn normalen bedrijfsuitoefening te verkopen of te verhuren.
3. Hij is verplicht ons onverwijld in te lichten wanneer derden rechten doen gelden met betrekking to ons nog in eigendom toebehorende zaken

ARTIKEL 10. RECHTEN OP VOORBRENGSELEN VAN DE GEEST
1. Rechten op voortbrengselen van de geest worden niet overgedragen of verleend dan voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2. Onder rechten op voortbrengselen van de geest worden in ieder geval begrepen: octrooi, auteursrecht, merkenrecht, rechten betreffende tekeningen en/of modellen of de handelsnaam, alsmede alle overige al dan niet beperkte rechten, hoe dan ook genaamd, de intellectuele of industriële eigendom betreffende.

ARTIKEL 11. BETALING
1. Betaling dien plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder dar daarbij aanspraak kan worden gemaakt op verrekening.
2. Bovengenoemde of de in afwijking daarvan bij overeenkomst vastgestelde termijn is fataal, zodat de wederpartij bij niet tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen verzuim is door het enkel verloop van die termijn, zonder dat daarvoor in gebrekestelling is vereist.
3. De wederpartij is in dat geval een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volle mand wordt aangemeld.
4. Voorts komen uit alle gerechtelijk en buitengerechtelijk kosten ter incasso va onze vordering op de wederpartij te zijnen laste.
5. Ter zake van door on te maken buitengerechtelijke incasso kosten is de wederpartij bij niet tijdige betaling direct een bedrag ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van 75,00 euro verschuldigd.

KOMBIKART RACING PARTS BV